0976.389.199
Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Cung cấp dịch vụ chứng nhận và giám định được công nhận, thừa nhận rộng rãi tại Việt Nam, khu vực và toàn cầu.
Nhất quán và phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định và thông lệ đã được thừa nhận trên phạm vi toàn cầu.
Mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng.
Đóng góp vào hoạt động chứng nhận và giám định tại Việt Nam thông qua việc duy trì quan hệ hợp tác với các tổ chức chứng nhận, giám định và các bên hữu quan.
Thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận, giám định một cách công bằng, độc lập và khách quan.
icon zalo
ajax-loader