0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHILI
Địa chỉ:
Trụ sở: 54 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293406003
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
1. Thiết kế Web; 2. Xây dựng phần mềm trên nền tảng Website.
Tình trạng:
có hiệu lực (18/02/2022 - 17/02/2025)
Certification Information
Company name:
CHILI JOINT STOCK COMPANY
Address:
Head office: 54, C1 Street, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Certification Code:
9199293406003
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
1. Web Design; 2. Building software on the Website platform.
Status:
valided
CÔNG TY CỔ PHẦN CHILI CHILI JOINT STOCK COMPANY