0976.389.199
Hà Nội

Hà Nội

Khóa đào tạo Quy định về Thiết bị Y tế & Cách thực hành tốt nhất / Medical Device Regulatory & Best Practices Hà Nội Thời gian: Hình thức: DANH SÁCH
Khóa đào tạo Năng lượng / Energy - ISO 50001
|__Khóa đào tạo Nhận thức ISO 50001 và Phương pháp sự dụng năng lượng hiệu quả / ISO 50001:2018 Introduction & Energy Efficiency Using
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Khóa đào tạo môi trường / Environment - ISO 14001
|__Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001
|__Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 14001: 2015
|__Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001
Hà Nội Thời gian:
|__Ngày 13,14,15/9/2021
|__20-24/9 (5 ngày)
|__Ngày 6,7,8/9/2021
Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Offline
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Quản lý chuỗi cung ứng / Supply Chain Management Hà Nội Thời gian: Hình thức: DANH SÁCH
Quản lý rủi ro / Risk Management - ISO 31000
|__Khóa đào tạo ISO 31000:2018 / ISO 31000:2018 Introduction
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Kinh doanh liên tục / Business Continuity - ISO 22301
|__Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 22301:2019 / ISO 22301:2019 Awareness and Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Thực hiện Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301
|__Khóa Huấn luyện Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Offline
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Khóa đào tạo An toàn sức khỏe nghề nghiệp / Occupational Health & Safety - ISO 45001
|__Khóa đào tạo Chuyên viên quản lý ATVSLĐ
|__Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL AT&SKNN theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Lead Auditor
|__Khóa đào tạo chuyển đổi Chuyên gia đánh giá nội bộ và Chuyên gia đánh trưởng OHSAS 18001:2007 sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018
Hà Nội Thời gian:
|__Từ 14-18/9/2021 (5 ngày)
|__NGày 28,29,30/9/2021
|__Ngày 9,10,11/9/2021
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Offline
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Khóa đào tạo An toàn thông tin / Information Security - ISO 27001
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống Quản lý an ninh thông tin (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
|__Khóa Đào Tạo Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin (ISMS): Chuyên gia nội bộ ISO/IEC 27001:2013
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
|__Offline
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Khóa đào tạo An toàn thực phẩm HACCP & Thực hành sản xuất tốt GMP / HACCP & GMP
|__Khóa học kỹ năng xây dựng hệ thống, đảm bảo chất lượng theo HACCP và cập nhật những thay đổi của phiên bản HACCP 2020
|__Khóa học đào tạo thực hành sản xuất tốt GMP
|__Khóa đào tạo HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Hà Nội Thời gian:
|__Khai giảng ngày 7/12/2021 - Tối thứ 3-5-7
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Offline
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
KHÓA ĐÀO TẠO ISO 22000:2018
|__Khóa đào tạo Nhận thức chung về ISO 22000:2018 / ISO 22000:2018 Introduction
|__Khóa đào tạo thực hành áp dụng hệ thống Quản lý An toàn Thực Phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018
|__Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018
|__Khóa đào tạo chuyển đổi ISO 22000:2018
Hà Nội Thời gian:
|__Khai giảng ngày 6/12/2021 - Tối thứ 2-4-6
|__Khai giảng ngày 20/12/2021 - Tối thứ 2-4-6
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Online
|__Offline
|__Offline
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Ngành sản xuất ô tô / Automotive - IATF 16949
|__Khóa đào tạo Các yêu cầu của HTQL Chất lượng IATF 16949:2016 / IATF 16949:2016 Requirements
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__Offline
DANH SÁCH
Chi tiết
Chât lượng / Quality
|__Khóa đào tạo kỹ năng thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL Chất lượng ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 Lead Auditor
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 Internal Auditor
Hà Nội Thời gian:
|__Khai giảng ngày 7/12/2021 - Tối thứ 3-5-7
|__N/A
|__Khai giảng ngày 21/12/2021 - Tối thứ 3-5-7
Hình thức:
|__Offline
|__Offline
|__Online
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết