Tiêu chuẩn ANS/ISO 17025 - 05 - Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

Tiêu chuẩn ANS/ISO 17025 - 05 - Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

1 Phạm vi

1.1.Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về năng lực thực hiện các phép thử và / hoặc hiệu chuẩn, bao gồm cả việc lấy mẫu. Nó bao gồm việc kiểm tra và hiệu chuẩn được thực hiện bằng các phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp phi tiêu chuẩn và các phương pháp do phòng thí nghiệm phát triển.

1.2 Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức thực hiện phép thử và / hoặc hiệu chuẩn. Chúng bao gồm, ví dụ, các phòng thí nghiệm của bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba, và các phòng thí nghiệm nơi thử nghiệm và / hoặc hiệu chuẩn là một phần của việc kiểm tra và chứng nhận sản phẩm.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các phòng thử nghiệm không phụ thuộc vào số lượng nhân viên hoặc phạm vi của các hoạt động thử nghiệm và / hoặc hiệu chuẩn. Khi phòng thí nghiệm không thực hiện một hoặc nhiều hoạt động được đề cập trong tiêu chuẩn này, chẳng hạn như lấy mẫu và thiết kế / phát triển các phương pháp mới, thì không áp dụng các yêu cầu của các điều này.

1.3 Các ghi chú đưa ra cung cấp sự làm rõ của văn bản, ví dụ và hướng dẫn. Chúng không chứa các yêu cầu và không tạo thành một bộ phận hợp thành của tiêu chuẩn này.

1.4 Tiêu chuẩn này được sử dụng bởi các phòng thử nghiệm trong việc phát triển hệ thống quản lý của họ đối với các hoạt động chất lượng, hành chính và kỹ thuật. Khách hàng của phòng thí nghiệm, cơ quan quản lý và cơ quan công nhận cũng có thể sử dụng nó để xác nhận hoặc công nhận năng lực của các phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này không nhằm mục đích sử dụng làm cơ sở để chứng nhận các phòng thử nghiệm.

CHÚ THÍCH 1: Thuật ngữ 'hệ thống quản lý' trong tiêu chuẩn này có nghĩa là hệ thống chất lượng, hành chính và kỹ thuật chi phối hoạt động của phòng thí nghiệm.

CHÚ THÍCH 2: Chứng nhận hệ thống quản lý đôi khi còn được gọi là đăng ký.

1.5.Tiêu chuẩn này không đề cập đến việc tuân thủ các yêu cầu về quy định và an toàn đối với hoạt động của các phòng thí nghiệm.

1.6 Nếu các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này, thì các phòng thử nghiệm sẽ vận hành hệ thống quản lý chất lượng cho các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn của họ cũng đáp ứng các nguyên tắc của ISO 9001. Phụ lục A cung cấp các tham chiếu chéo danh nghĩa giữa Tiêu chuẩn này và ISO 9001. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về năng lực kỹ thuật không có trong ISO 9001.

CHÚ THÍCH 1: Có thể cần giải thích hoặc giải thích các yêu cầu nhất định trong tiêu chuẩn này để đảm bảo rằng các yêu cầu được áp dụng một cách nhất quán. Hướng dẫn thiết lập các ứng dụng cho các lĩnh vực cụ thể, đặc biệt đối với các tổ chức công nhận (xem ISO / IEC 17011) được nêu trong Phụ lục B.

CHÚ THÍCH 2: Nếu phòng thử nghiệm muốn được công nhận cho một phần hoặc tất cả các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn của mình, thì phòng thử nghiệm phải lựa chọn một cơ quan công nhận hoạt động phù hợp với ISO / IEC 17011.

Từ khóa

Mã ICS

ICS Number Code 03.120.20 (Chứng nhận sản phẩm và công ty. Đánh giá sự phù hợp); 19.020 (Điều kiện và quy trình thử nghiệm nói chung)

Định dạng trích dẫn

ANS/ISO 17025-05, Yêu cầu chung đối với năng lực của các phòng thí nghiệm kiểm tra và hiệu chuẩn, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2005.

www.astm.org

Bài viết liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader