0976.389.199
Toàn quốc

Toàn quốc

KHÓA ĐÀO TẠO FSSC 22000
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng FSSC 22000/ FSSC 22000 Lead Auditor/ Lead Implementer
|__Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ FSSC 22000/ FSSC 22000 Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Thực hành, áp dụng quản lý an toàn thực phẩm theo FSSC 22000
|__Khóa đào tạo Nhận thức về FSSC 22000 v5
Toàn quốc Thời gian: Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Offline
|__Online
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Quản lý dịch vụ CNTT / IT Services Management
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLDV ISO/IEC 20000
|__Khóa đào tạo Người thực hiện chính Hệ thống Quản lý Dịch vụ CNTT theo ISO/IEC 20000
|__Khóa đào tạo Thực hành, áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2018 - Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT
|__Khóa đào tạo Yêu cầu của ISO/IEC 20000-1:2018
Toàn quốc Thời gian: Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Online
|__Offline
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Giáo dục / Educational
|__Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, thực hành ISO 21001:2018 / ISO 21001:2018 Implementation
|__Khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Introduction
Toàn quốc Thời gian: Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Online
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết