0976.389.199
Tp. Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo Thiết bị Y tế / Medical Device - ISO 13485
|__Khóa đào tạo ISO 14971:2019 về Yêu cầu quản lý rủi ro đối với trang thiết bị y tế
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 13485:2016
|__Hướng dẫn triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế ISO 13485:2016
|__Khóa đào tạo nhận thức ISO 13485:2016 / ISO 13485:2016
Tp. Hồ Chí Minh Thời gian:
|__N/A
|__N/A
|__N/A
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
|__N/A
|__N/A
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Khóa đào tạo Quản lý tài sản / Asset Management - BS ISO 55001:2014
|__Khóa đào tạo quản lý Tài sản / Asset Management - BS ISO 55001:2014
Tp. Hồ Chí Minh Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Trách nhiệm Xã hội SA 8000
|__Khóa đào tạo nhận thức và Thực hành HTQL Trách nhiệm Xã hội theo SA 8000:2014 / SA 8000:2014 Awareness and Implementation
|__Khóa đào tạo nhận thức và Đánh giá viên nội bộ HTQL Trách nhiệm XH SA 8000:2014 / SA 8000:2014 Awareness and Internal Auditor
Tp. Hồ Chí Minh Thời gian:
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Hệ thống quản lý tích hợp / Integrated Management
|__Khóa Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ về Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp (QEHS)
|__Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng HTQL Tích hợp Chất lượng, Môi trường & An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
Tp. Hồ Chí Minh Thời gian:
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết