0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
HỘ KINH DOANH NGÔ CHÍ CÔNG
Địa chỉ:
Trụ sở chính: Thị Tứ, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Địa điểm đánh giá: Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
1869293403717
Tiêu chuẩn:
TCVN 11892-1:2017 (VIETGAP)
Phạm vi chứng nhận:
Dưa lưới (Dưa Melon 655) Tổng diện tích: 1500 m2, Sản lượng trung bình: 4200 quả/lứa
Tình trạng:
còn hiệu lực
Certification Information
Company name:
NGO CHI CONG HOUSEHOLD BUSINESS
Address:
Head office: Thi Tu Hamlet, Quang Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province, Vietnam. Audit address: Quang Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province, Vietnam.
Certification Code:
1869293403717
Standard:
TCVN 11892-1:2017 (VIETGAP)
Field of certification:
Cantaloupe (Melon 655) Farming Area: 1500 m2, Estimated Output: 4200 fruits/litter
Status:
valided