0976.389.199
Hàng tiêu dùng

Hàng tiêu dùng

Thử nghiệm hàng tiêu dùng giúp các nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà bán lẻ thử nghiệm hàng hóa tiêu dùng đảm bảo chất lượng hàng hóa đạt tiêu chuẩn theo các nhãn hàng, tuân thủ luật lệ các nước sở tại.

Yêu cầu với phòng thử nghiệm Hàng tiêu dùng

Trung tâm thử nghiệm được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định là đơn vị thử nghiệm an toàn đồ chơi trẻ em 

Phòng thử nghiệm Hàng tiêu dùng được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam (Vietnam Bureau of Accreditation – BoA)

Sản phẩm và chỉ tiêu thử nghiệm