0976.389.199
Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

KHÓA ĐÀO TẠO FSSC 22000
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng FSSC 22000/ FSSC 22000 Lead Auditor/ Lead Implementer
|__Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ FSSC 22000/ FSSC 22000 Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Thực hành, áp dụng quản lý an toàn thực phẩm theo FSSC 22000
|__Khóa đào tạo Nhận thức về FSSC 22000 v5
Toàn quốc Thời gian: Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Offline
|__Online
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Khóa đào tạo An toàn thực phẩm HACCP & Thực hành sản xuất tốt GMP / HACCP & GMP
|__Khóa học kỹ năng xây dựng hệ thống, đảm bảo chất lượng theo HACCP và cập nhật những thay đổi của phiên bản HACCP 2020
|__Khóa học đào tạo thực hành sản xuất tốt GMP
|__Khóa đào tạo HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Hà Nội Thời gian:
|__Khai giảng ngày 7/12/2021 - Tối thứ 3-5-7
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Offline
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
KHÓA ĐÀO TẠO ISO 22000:2018
|__Khóa đào tạo Nhận thức chung về ISO 22000:2018 / ISO 22000:2018 Introduction
|__Khóa đào tạo thực hành áp dụng hệ thống Quản lý An toàn Thực Phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018
|__Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000:2018
|__Khóa đào tạo chuyển đổi ISO 22000:2018
Hà Nội Thời gian:
|__Khai giảng ngày 6/12/2021 - Tối thứ 2-4-6
|__Khai giảng ngày 20/12/2021 - Tối thứ 2-4-6
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Online
|__Offline
|__Offline
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Giáo dục / Educational
|__Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, thực hành ISO 21001:2018 / ISO 21001:2018 Implementation
|__Khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 21001:2018/ ISO 21001:2018 Introduction
Toàn quốc Thời gian: Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Online
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Phòng thí nghiệm / Labratory - ISO 17025
|__Khóa đào tạo Thực hành ISO 17025:2017 / ISO 17025:2017 Implementation
Đà Nẵng Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Ngành sản xuất ô tô / Automotive - IATF 16949
|__Khóa đào tạo Các yêu cầu của HTQL Chất lượng IATF 16949:2016 / IATF 16949:2016 Requirements
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__Offline
DANH SÁCH
Chi tiết
Hệ thống quản lý tích hợp / Integrated Management
|__Khóa Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ về Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp (QEHS)
|__Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng HTQL Tích hợp Chất lượng, Môi trường & An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
Tp. Hồ Chí Minh Thời gian:
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chât lượng / Quality
|__Khóa đào tạo kỹ năng thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL Chất lượng ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 Lead Auditor
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 Internal Auditor
Hà Nội Thời gian:
|__Khai giảng ngày 7/12/2021 - Tối thứ 3-5-7
|__N/A
|__Khai giảng ngày 21/12/2021 - Tối thứ 3-5-7
Hình thức:
|__Offline
|__Offline
|__Online
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Trách nhiệm Xã hội SA 8000
|__Khóa đào tạo nhận thức và Thực hành HTQL Trách nhiệm Xã hội theo SA 8000:2014 / SA 8000:2014 Awareness and Implementation
|__Khóa đào tạo nhận thức và Đánh giá viên nội bộ HTQL Trách nhiệm XH SA 8000:2014 / SA 8000:2014 Awareness and Internal Auditor
Tp. Hồ Chí Minh Thời gian:
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Quản lý chuỗi cung ứng / Supply Chain Management Hà Nội Thời gian: Hình thức: DANH SÁCH
Quản lý rủi ro / Risk Management - ISO 31000
|__Khóa đào tạo ISO 31000:2018 / ISO 31000:2018 Introduction
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
Hình thức:
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Kinh doanh liên tục / Business Continuity - ISO 22301
|__Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 22301:2019 / ISO 22301:2019 Awareness and Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Thực hiện Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301
|__Khóa Huấn luyện Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301
Hà Nội Thời gian:
|__N/A
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Offline
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Khóa đào tạo An toàn sức khỏe nghề nghiệp / Occupational Health & Safety - ISO 45001
|__Khóa đào tạo Chuyên viên quản lý ATVSLĐ
|__Khóa đào tạo thực hành, áp dụng Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Internal Auditor
|__Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL AT&SKNN theo ISO 45001:2018/ ISO 45001:2018 Lead Auditor
|__Khóa đào tạo chuyển đổi Chuyên gia đánh giá nội bộ và Chuyên gia đánh trưởng OHSAS 18001:2007 sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018
Hà Nội Thời gian:
|__Từ 14-18/9/2021 (5 ngày)
|__NGày 28,29,30/9/2021
|__Ngày 9,10,11/9/2021
|__N/A
|__N/A
Hình thức:
|__Online
|__Online
|__Offline
|__N/A
|__N/A
DANH SÁCH
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết