Bảy công cụ quản lý và cải tiến chất lượng mới - 7 New Tools

Bảy công cụ quản lý và cải tiến chất lượng mới - 7 New Tools

Bảy công cụ quản lý và cải tiến chất lượng mới - 7 New Tools

Chất lượng từng được xem là lĩnh vực riêng của bộ phận KCS và bộ phận sản xuất, nhưng ngày nay nó đã trở thành công việc của tất cả mọi người, từ khâu lập kế hoạch, thiết kế, xây

dựng sản phẩm mới đến khâu bán hàng và dịch vụ sau khi bán. Việc áp dụng quản lý chất lượng vào quá trình nghiên cứu được xem là xu hướng mới. Bảy công cụ mới khác với Bảy công cụ truyền thống ở chỗ chúng chủ yếu áp dụng cho giai đoạn thiết kế.

 

Bảy công cụ mới bao gồm:

1. Biểu đồ cây (Tree Diagram)

2. Biểu đồ Ma trận (Matrix Diagram)

3. Biểu đồ mũi tên (Arrow Diagram)

4. Biểu đồ phân tích dữ liệu ma trận (Matrix Data Analysis Chart)

5. Biểu đồ quá trình ra quyết định (PDPC Chart)

6. Biểu đồ quan hệ (Relation Diagram)

7. Biểu đồ tương đồng (Affinity Diagram)

 

Một trong những nguyên lý cơ bản trong quản lý chất lượng là kiểm soát quá trình thông qua dữ liệu bằng số. Tuy nhiên, các sự kiện thực tế không thể trình bày đầy đủ, chi tiết với các dữ liệu bằng số. Bảy công cụ mới được xây dựng với mục đích sắp xếp các dữ liệu được diễn đạt bằng lời theo dạng biểu đồ.

 

Lợi ích

- Bảy công cụ mới rất hữu ích trong việc tạo ra một nền văn hóa sáng tạo trong tổ chức, doanh nghiệp, lôi kéo mọi người tham gia, khuyến khích họ cùng suy nghĩ, tìm tòi cách

giải quyết vấn đề.

- Bảy công cụ mới giúp trình bày các dữ liệu bằng lời dưới dạng biểu đồ, tạo thông tin trực quan, dễ hiểu, có tính tổng thể.

 

Áp dụng

- Xác định chính xác vấn đề cần giải quyết;

- Lựa chọn đúng công cụ thích hợp và khả thi;

- Thực hiện thu thập dữ liệu bằng lời một cách chính xác, phù hợp;

- Phân tích và giải thích kết quả phân tích.

 

Bảy công cụ mới cho quản lý và cải tiến chất lượng đã được thực hành khá phổ biến trong các doanh nghiệp. Sử dụng các công cụ này giúp họ đạt được mục tiêu và tạo ra một nguồn động lực lớn cho các nhóm chất lượng. Nội dung, cách lập và áp dụng cụ thể được trình bày chi tiết trong nội dung từng công cụ.