Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Danh sách các sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hợp quy

Theo nghị định 74/2018/NĐ-CP quy định rằng tất cả sản phẩm/ hàng hóa thuộc nhóm 2 cần phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy nếu muốn thực hiện sản xuất, kinh doanh hay nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. 

Hàng hóa nhóm 2 bao gồm các sản phẩm/ hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cho sức khỏe con người và môi trường. Với số lượng hàng hóa, sản phẩm ngày càng gia tăng như hiện nay thì mỗi bộ, ban ngành quản lý sẽ có danh mục hàng hóa, sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy riêng. 

Xem chi tiết danh sách hàng hóa phải chứng nhận hợp quy tại đây >

Hợp quy đồ chơi trẻ em theo QCVN 3:2019/BKHCN

Hợp quy phân bón theo QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

Hợp quy mũ bảo hiểm theo QCVN 2:2008/BKHCN

Hợp quy thép làm cốt bê tông theo QCVN 7:2011/BKHCN

Hợp quy giấy theo QCVN 09:2015/BCT

Hợp quy thang máy điện theo QCVN 02/2011/BLĐTBXH


Các phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy

Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình;

b) Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

c) Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

d) Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

đ) Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất; 

Xem chi bài viết: Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 >

e) Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;

g) Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

Xem thêm bài viết: Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 >

h) Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:

Hotline: 0976389199 hoặc Tổng đài 1900 636 538 

Email: cskh@isocert.org.vn Hoặc Email: contacts@isocert.org.vn >

ISOCERT HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG 

Chi phí chứng nhận hợp quy? >

Quy trình chứng nhận hợp quy
Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo