0976.389.199
Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là một triết lý quản lý. Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và nâng cao sự thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất. Đặc điểm nổi

bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng

và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

 

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là một triết lý quản lý. Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và nâng cao sự thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất. Đặc điểm nổi

bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng

và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Các đặc trưng cơ bản của TQM:

- Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của tất cả mọi người.

- Chú ý đến mối quan hệ với các lợi ích xã hội khác.

- Chú ý đến công tác giáo dục và đào tạo.

- Đề cao tính tự quản: chất lượng được tạo ra từ ý thức tự giác.

- Quản lý dựa trên sự kiện thực tế.

- Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty.

- Thúc đẩy ý thức tự quản và hợp tác của người lao động.

- Chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến

- Thực hiện xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt.

- Sử dụng các phương pháp thống kê.

 

Lợi ích

- Giảm lãng phí và chi phí.

- Thỏa mãn nhu cầu khách hàng, khách hàng nội bộ, xã hội và gia tăng thị phần.

- Hình thành thói quan cải tiến liên tục để đạt được thành công mới.

- Có được sự cam kết thực hiện từ các thành viên.

- Đem lại thành công bền vững cho doanh nghiệp.

 

Áp dụng

Bước 1: Bước khởi đầu

Bước này nhằm xác định tính cần thiết và quyết tâm áp dụng TQM tại tổ chức. Lãnh đạo cao nhất, các thành viên trong ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt cần có sự nhất trí cao và thực hiện cam kết về chất lượng của thông qua ban hành chính sách, mục tiêu, chương trình, kế hoạch hành động chung TQM.

Bước 2: Tổ chức và nhân sự

- Thành lập Ban chỉ đạo và tổ chuyên trách thực hiện TQM.

- Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng và áp dụng hệ thống TQM.

Bước 3: Xây dựng chương trình TQM với nhiều giai đoạn, bước đi thích hợp cho từng giai đoạn.

Bước 4: Phát động chương trình và kế hoạch thực hiện TQM Kế hoạch thực hiện TQM cần được tuyên truyền thông rộng rãi tới cán bộ nhân viên, qua đó hình thành văn hóa chất lượng của tổ chức và động viên, thu hút sự tham gia của tất cả mọi người nhằm đảm bảo thực hiện thành công chương trình.

Bước 5: Đánh giá chất lượng

- Tiến hành đo lường chi phí hiện tại của doanh nghiệp;

- Xác định các vấn đề chất lượng và hiệu quả của các nỗ lực chất lượng;

- Xác định các Chi phí ẩn và các chi phí khác;

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của TQM và đề xuất Kế hoạch hành động.

Bước 6: Hoạch định chất lượng

Chi tiết hóa chính sách, mục tiêu, chiến lược, chương trình tổng thể TQM, kế hoạch hành động cho toàn bộ hệ thống doanh nghiệp phù hợp chính sách, chiến lược chung của doanh nghiệp. Các Chương trình, Kế hoạch TQM cần có tính toàn diện, bao trùm lên mọi hoạt động doanh nghiệp.

Bước 7: Thiết kế chất lượng

Thiết kế các quá trình liên quan để “đúng ngay từ đầu” và “đáp ứng toàn diện yêu cầu của khách hàng” bao gồm Thiết kế sản phẩm, Quá trình sản xuất - kinh doanh và Quá trình kiểm soát chất lượng.

Bước 8: Tái cấu trúc hệ thống

Thay đổi cơ cấu tổ chức phù hợp theo mô hình TQM (nếu cần).

Bước 9: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng TQM

Từng bước xây dựng, duy trì và hoàn thiện hệ thống chất lượng theo TQM . Tổ chức cần tiêu chuẩn hóa hệ thống chất lượng tùy vào năng lực của mình.

Bước 10: Phát triển hệ thống quản lý chất lượng TQM

Đảm bảo hệ thống chất lượng thực hiện đúng chiến lược, chính sách, mục tiêu chất lượng toàn diện đã đề ra, tổ chức cần thực hiện đúng các biện pháp, duy trì sự tham gia của mọi thành viên để theo dõi, phát hiện, ngăn chặn sai sót, giảm thiểu chi phí và đề xuất biện pháp hoàn thiện chất lượng không ngừng.

Bước 11: Duy trì và cải tiến

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo các triết lý, quan điểm và nguyên tắc TQM. Tổ chức cần lựa chọn các phương pháp, công cụ năng suất chất lượng thích hợp để hoàn thiện hệ thống TQM.