0976.389.199
ISO 12576-2: 2008 - Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống kiểm soát sự phù hợp - Phần 2: Sản phẩm tại chỗ

ISO 12576-2: 2008 - Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống kiểm soát sự phù hợp - Phần 2: Sản phẩm tại chỗ

ISO 12576-2:2008 thiết lập ba hệ thống để kiểm soát sự phù hợp của các sản phẩm cách nhiệt được sản xuất tại chỗ từ các bộ phận được sản xuất trong nhà máy và đưa ra các yêu cầu tối thiểu cho mỗi hệ thống. Ví dụ về các loại sản phẩm này là chất cách nhiệt dạng phun và dạng lỏng.

Tiêu chuẩn ISO 12576-2:2008

ISO 12576-2 được chuẩn bị bởi Ban kỹ thuật ISO / TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng , Tiểu ban SC 3, Sản phẩm cách nhiệt .

ISO 12576 bao gồm các phần sau, dưới tiêu đề chung Sản phẩm cách nhiệt - Hệ thống kiểm soát sự phù hợp :

- Phần 1: Sản phẩm do nhà máy sản xuất
- Phần 2: Sản phẩm tại chỗ

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này thiết lập ba hệ thống để kiểm soát sự phù hợp của các sản phẩm cách nhiệt được sản xuất tại chỗ từ các bộ phận được sản xuất trong nhà máy và đưa ra các yêu cầu tối thiểu cho mỗi hệ thống. Ví dụ về các loại sản phẩm này là chất cách nhiệt dạng phun và dạng lỏng.

Mục đích của tiêu chuẩn này là cung cấp các phương pháp thống nhất để xác định việc sản xuất một sản phẩm cách nhiệt có được chấp nhận hay không khi phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật liên quan sau khi nó được lắp đặt tại công trường.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

  • ISO / IEC Guide 65 , Yêu cầu chung đối với cơ quan vận hành hệ thống chứng nhận sản phẩm
  • ISO 9229 , Cách nhiệt - Từ vựng
  • ISO 12576-1 , Cách nhiệt - Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt cho các tòa nhà - Hệ thống kiểm soát sự phù hợp - Phần 1: Sản phẩm do nhà máy sản xuất
  • ISO 17020, Tiêu chí chung cho hoạt động của các loại cơ quan thực hiện kiểm tra
  • ISO 17021, Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý
  • ISO 17024, Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với cơ quan điều hành chứng nhận người
  • ISO 17025, Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn
  • ISO 17050-1, Đánh giá sự phù hợp - Tuyên bố về sự phù hợp của nhà cung cấp - Phần 1: Yêu cầu chung

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 12576-2:2008

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan