0976.389.199
ISO 24353: 2008 / Amd 1: 2021 - Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định các đặc tính hấp phụ / giải hấp ẩm theo sự thay đổi độ ẩm - SỬA ĐỔI 1

ISO 24353: 2008 / Amd 1: 2021 - Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định các đặc tính hấp phụ / giải hấp ẩm theo sự thay đổi độ ẩm - SỬA ĐỔI 1

Phạm vi

ISO 24353: 2008 quy định phương pháp thử nghiệm để xác định tính chất hấp phụ / giải hấp độ ẩm của vật liệu xây dựng theo sự thay đổi độ ẩm. ISO 24353: 2008 cũng xác định hiệu suất hấp phụ / giải hấp của vật liệu xây dựng, được đo bằng sự thay đổi khối lượng của mẫu vật được di chuyển từ một không gian nhất định sang một không gian khác có độ ẩm tương đối khác nhau và nhiệt độ bằng nhau.

Tính chất hấp phụ / giải hấp ẩm của vật liệu được đo trong các điều kiện của một chu kỳ và một số chu kỳ.

Preview tiêu chuẩn

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan