0976.389.199
ISO 29767: 2019 - Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm một phần

ISO 29767: 2019 - Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm một phần

Tài liệu này quy định thiết bị và quy trình để xác định độ hút nước ngắn hạn của mẫu thử bằng cách ngâm một phần. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

Tiêu chuẩn ISO 29767:2019

Tài liệu này do Ủy ban kỹ thuật của Ủy ban tiêu chuẩn hóa châu Âu (CEN) CEN / TC 88, Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt, phối hợp với Ủy ban kỹ thuật ISO TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 1, Thử nghiệm và phương pháp đo, phù hợp với thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa ISO và CEN (Thỏa thuận Viên).

Ấn bản thứ hai này hủy bỏ và thay thế ấn bản đầu tiên ( ISO 29767: 2008 ), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật. Nó cũng kết hợp với Bản sửa đổi ISO 29767: 2008 / Amd.1: 2014 . Những thay đổi chính so với phiên bản trước như sau:

- Nội dung tại 5.3, 6.4, 7.1 và Khoản 10 đã được sửa đổi để phản ánh các điều kiện của các nước nhiệt đới.

Mọi phản hồi hoặc thắc mắc về tài liệu này nên được chuyển đến cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của người dùng. Danh sách đầy đủ về các cơ quan này có thể được tìm thấy tại www.iso.org/members.html .

1 Phạm vi

Tài liệu này quy định thiết bị và quy trình để xác định độ hút nước ngắn hạn của mẫu thử bằng cách ngâm một phần. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.
CHÚ THÍCH: Nó nhằm mô phỏng sự hấp thụ nước do mưa trong thời gian 24 giờ trong quá trình thi công xây dựng.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 29768 Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 29767:2019

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan