0976.389.199
ISO 8497: 1994 - Cách nhiệt - Xác định đặc tính truyền nhiệt ở trạng thái ổn định của cách nhiệt cho ống tròn

ISO 8497: 1994 - Cách nhiệt - Xác định đặc tính truyền nhiệt ở trạng thái ổn định của cách nhiệt cho ống tròn

Tiêu chuẩn chỉ định các yêu cầu về tính năng của thiết bị, nhưng không chỉ định thiết kế của thiết bị. Áp dụng cho các đường ống hình tròn, thường hoạt động ở nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh. Loại mẫu thử, nhiệt độ và điều kiện thử nghiệm mà tiêu chuẩn áp dụng được quy định chi tiết trong tiêu chuẩn.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định đặc tính truyền nhiệt ở trạng thái ổn định của vật liệu cách nhiệt đối với ống tròn thường hoạt động ở nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh. Nó quy định các yêu cầu về tính năng của thiết bị, nhưng nó không quy định thiết kế của thiết bị.

Loại mẫu thử, nhiệt độ và điều kiện thử nghiệm mà tiêu chuẩn này áp dụng được quy định trong các điều 5 và 6.

Tài liệu tham khảo 

Các tiêu chuẩn sau đây bao gồm các điều khoản, thông qua việc viện dẫn trong tiêu chuẩn này, cấu thành các điều khoản của tiêu chuẩn này. Tại thời điểm xuất bản, các ấn bản được chỉ định là hợp lệ. Tất cả các tiêu chuẩn đều có thể được sửa đổi và các bên tham gia thỏa thuận dựa trên tiêu chuẩn này được khuyến khích nghiên cứu khả năng áp dụng các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn được chỉ ra dưới đây. Các thành viên của IEC và ISO duy trì sổ đăng ký các Tiêu chuẩn quốc tế hiện có hiệu lực.

ISO 7345: 1987, Cách nhiệt - Đại lượng vật lý và định nghĩa.

ISO 8301: 1991, Cách nhiệt - Xác định độ bền nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đo lưu lượng nhiệt.

ISO 8302: 1991, Cách nhiệt - Xác định độ bền nhiệt ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đĩa nóng được bảo vệ.

Nội dung tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan