0976.389.199
Nhiệm vụ khoa học công nghệ

Nhiệm vụ khoa học công nghệ

Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, đề tài khoa học công nghệ đã được thực hiện tại khắp các tỉnh, thành tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện theo đường lối của Đảng và Nhà nước.

Nhiệm vụ khoa học công nghệ là gì?

Nhiệm vụ khoa học công nghệ được mô tả rõ theo Điều 3 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, được hiểu là những vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học và công nghệ.

Kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ khi đưa vào ứng dụng sẽ mang lại những lợi ích sau:

  • Lan tỏa rộng và tác động tích cực lâu dài thông qua việc góp phần làm biến đổi cơ cấu của ngành, đối tượng sản xuất chủ lực, hình thành ngành nghề sản xuất mới tại địa phương;
  • Góp phần tạo nên sản phẩm mới và đưa vào sản xuất đại trà quy mô lớn theo quy trình công nghệ được nghiên cứu, chuyển giao giúp tăng năng suất và lợi nhuận cho doanh nghiệp;
  • Nâng cao chất lượng hàng hóa/dịch vụ phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng.

Nhiệm vụ khoa học công nghệ được thể hiện qua các đề tài khoa học công nghệ. Tại Chương 1 trong Nghị định Số: 08/2014/NĐ-CP, đề tài khoa học công nghệ là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn, bao gồm đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài nghiên cứu ứng dụng, đề tài triển khai thực nghiệm hoặc kết hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm.
Đề tài khoa học có thể được thực hiện bởi:

  • Cá nhân
  • Một nhóm nhiều người cùng nghiên cứu bản chất vấn đề.

Nội dung đề tài khoa học công nghệ cần đáp ứng các yêu cầu:

● Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học công nghệ dự kiến có triển vọng lớn tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả và đã có phương án khả thi sẵn sàng sản xuất thử nghiệm; có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế.

● Đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: có tính mới, mang đến giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước.

● Đề tài trong các lĩnh vực khác: đảm bảo tính mới, tính tiên tiến so với các kết quả đã được tạo ra tại Việt Nam hoặc quốc tế, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội.


Mục tiêu của nhiệm vụ khoa học công nghệ

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học công nghệ được xác định rõ trong Quyết định số: 2667/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ với tầm nhìn đến năm 2025, bao gồm 10 nhiệm vụ:

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật và tập trung nguồn lực để thực hiện.
2. Nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.
3. Đóng góp vai trò vào phát triển công nghiệp mũi nhọn, trọng tâm là công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.
4. Phát triển đồng bộ, liên ngành, có trọng tâm.
5. Cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), phấn đấu thuộc nhóm 42 quốc gia hàng đầu thế giới.
6. Duy trì mức chi của Nhà nước cho khoa học và công nghệ từ 2% trở lên.
7. Phấn đấu có từ 25 đến 30 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới.
8. Doanh nghiệp đạt tiêu chí khoa học và công nghệ và số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng tối thiểu 1,5 lần so với năm 2020.
9. Tập trung nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ…thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
10. Số lượng công bố quốc tế tăng trung bình 10%/năm. Số lượng đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng tối thiểu 12% - 14%/năm; số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tăng tối thiểu 10% -12%/năm; tỷ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 6% - 8% số sáng chế được cấp bằng bảo hộ. Phát triển được hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) thuộc nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới.

 

icon zalo
ajax-loader