0976.389.199
Bảy công cụ kiểm soát chất lượng - 7 Tools

Bảy công cụ kiểm soát chất lượng - 7 Tools

Bảy công cụ kiểm soát chất lượng - 7 Tools

 

Một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới về quản lý chất lượng đã nhận định rằng, 95% các vấn đề trong doanh nghiệp có thể được giải quyết bằng việc ứng dụng bảy công cụ kiểm soát chất lượng. Với việc thực hành các công cụ này, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn, hiệu quả hơn trong việc nhận diện các vấn đề của mình , xác định được đâu là nguyên nhân gốc của vấn đề, định ra được thứ tự ưu tiên cần giải quyết để đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng các nguồn lực, từ đó đưa ra được quyết định đúng đắn để giải quyết vấn đề. Bảy công cụ kiểm soát chất lượng truyền thống bao gồm:

1. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart);

2. Biểu đồ nhân quả (Cause and Effect Diagram);

3. Biểu đồ Pareto (Pareto Chart);

4. Biểu đồ phân bố (Histogram);

5. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram);

6. Lưu đồ (Flow chart);

7. Phiếu kiểm tra (Checksheet);

 

  Bình luận