0976.389.199
Năng suất xanh (GP) - Giới thiệu chi tiết

Năng suất xanh (GP) - Giới thiệu chi tiết

Khi nhu cầu và kỳ vọng về môi trường được kết hợp vào năng suất, thì nó được gọi là “Năng suất xanh” (GP). Năng suất xanh: Cách tốt hơn cho nền kinh tế công nghiệp bền vững. Doanh nghiệp xem chi tiết về Năng suất xanh trong bài viết này.

 

Giới thiệu khái quát về năng suất xanh

 

Năng suất xanh (GP) là một chiến lược nhằm đồng thời nâng cao năng suất và hoạt động môi trường để phát triển kinh tế - xã hội nói chung nhằm cải thiện bền vững chất lượng cuộc sống của con người.

 

Đó là việc áp dụng kết hợp các công cụ, kỹ thuật và công nghệ quản lý năng suất và môi trường thích hợp nhằm giảm tác động đến môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức đồng thời nâng cao lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh.
 

Năng suất xanh là một chiến lược năng động nhằm kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Nó cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách để đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách làm tốt hơn với ít hơn. Do đó, đây là một chiến lược thiết thực để đồng thời tăng năng suất và bảo vệ môi trường.

 

Các phương pháp kiểm soát ô nhiễm truyền thống không hiệu quả về chi phí. Khái niệm năng suất xanh đảm bảo lợi nhuận và năng suất tài nguyên. Các doanh nghiệp và cộng đồng nhận được nhiều lợi nhuận dưới dạng tiết kiệm cơ bản, các sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường.

 

Có một chương trình năng suất xanh tốt giúp:

 

  1. Tăng lợi nhuận
  2. Cải thiện sức khỏe và an toàn
  3. Tạo ra sản phẩm chất lượng
  4. Thúc đẩy bảo vệ môi trường
  5. Đảm bảo tuân thủ quy định
  6. Nâng cao hình ảnh công ty
  7. Nâng cao tinh thần
  8. Dẫn đến phát triển bền vững

 

Năng suất xanh sử dụng một tập hợp các công cụ, kỹ thuật và công nghệ quản lý để khuyến khích đổi mới và tạo ra một chu kỳ tăng năng suất liên tục. Kết quả là các doanh nghiệp cạnh tranh, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

 

Một chương trình năng suất xanh toàn diện điển hình có ba cấp độ thực hiện:

 

–   Hệ thống và chương trình quản lý; sử dụng ISO 14001/EMS, Bảo trì toàn diện hiệu quả, Quản lý chất lượng toàn diện, v.v.

–   Kỹ thuật Năng suất Xanh; sử dụng 3R, Vệ sinh/5S, Bảo tồn Tài nguyên, Cải tiến Sản phẩm, v.v.

–   Công cụ năng suất xanh; sử dụng Lập bản đồ sinh thái, Đo điểm chuẩn, Biểu đồ kiểm soát và danh sách Kiểm tra, v.v.

 

Tại sao cần Năng suất Xanh?

 

Tại sao chúng ta cần năng suất xanh? Về cơ bản có hai lý do:

 

 

Đổi mới là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năng suất xanh làm xanh quá trình đổi mới.

 

 

Điểm khởi đầu là năng suất như một chiến lược giảm chi phí. Bằng cách nâng cao chất lượng, năng suất đã được cải thiện để kết hợp bảo vệ môi trường và nâng cao cộng đồng như một phương tiện để tăng sự thịnh vượng. Dưới sự bảo trợ của Năng suất Xanh, đổi mới, một động cơ quan trọng của tăng trưởng kinh tế, trở thành một phần của chiến lược toàn diện để hướng tới một tương lai bền vững.

 

 

Năng suất về bản chất là một cuộc chạy marathon không có vạch đích.

 

 

Trong "Khái niệm về năng suất và mục tiêu của các cơ quan năng suất quốc gia" được xây dựng tại Rome vào năm 1959, Ủy ban năng suất của Cơ quan năng suất châu Âu đã định nghĩa năng suất như sau:

 

"Năng suất trên hết là trạng thái của tinh thần. Đó là một thái độ tìm kiếm sự cải tiến liên tục của những gì đang tồn tại. Người ta tin chắc rằng hôm nay có thể làm tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Hơn nữa, nó đòi hỏi những nỗ lực không ngừng để Các hoạt động kinh tế thích ứng với các điều kiện luôn thay đổi và áp dụng các lý thuyết và phương pháp mới. Đó là niềm tin vững chắc vào sự tiến bộ của nhân loại."

 

Kỹ thuật Năng suất Xanh

 

Các kỹ thuật GP được sử dụng để mang lại những thay đổi giúp mang lại hiệu suất môi trường tốt hơn và cải thiện năng suất. Chúng bao gồm từ các kỹ thuật vệ sinh đơn giản đến thiết kế các sản phẩm "xanh".

 

NGÔI NHÀ TỐT

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Kỹ thuật GP bao gồm các chương trình nâng cao nhận thức và kỹ thuật quản lý 5S tập trung vào việc giữ cho các quy trình, thiết bị, nơi làm việc và lực lượng làm việc được tổ chức, gọn gàng, sạch sẽ, tiêu chuẩn hóa và kỷ luật. Các kỹ thuật quản lý tốt khác liên quan đến các biện pháp ngăn ngừa thất thoát nguyên vật liệu, giảm thiểu chất thải, bảo tồn và tiết kiệm năng lượng cũng như cải tiến các thủ tục tổ chức và hoạt động.

 

THAY ĐỔI THIẾT KẾ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Tác động môi trường của một sản phẩm ở một mức độ lớn được xác định bởi thiết kế của nó. Bằng cách tính đến các cân nhắc về môi trường trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế và phát triển sản phẩm - và do đó thiết kế các sản phẩm tương thích với môi trường - một công ty có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của các sản phẩm và quy trình của mình lên môi trường.

 

SỬA ĐỔI QUY TRÌNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Sửa đổi quy trình là một kỹ thuật GP quan trọng bao gồm cả những thay đổi đơn giản và phức tạp hơn - từ việc thay thế các quy trình không hiệu quả hoặc cũ bằng công nghệ mới để thay đổi hoàn toàn quy trình sản xuất được sử dụng. Những thay đổi như vậy cũng có thể liên quan đến các kỹ thuật bảo tồn năng lượng như sử dụng các thiết bị hiệu quả và tái sử dụng và tái chế nhiệt.

 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

Phân biệt dòng chất thải và thúc đẩy tái chế, tái sử dụng và thu hồi là hai kỹ thuật rộng rãi được sử dụng để giảm lượng chất thải mà một công ty sản xuất và cải thiện việc xử lý chất thải. Tái chế tại chỗ thường được thực hiện nếu việc phục hồi tại chỗ và tái sử dụng tài nguyên là không khả thi. Thông thường, những cải tiến đáng kể có thể được thực hiện về bản chất và số lượng chất thải được tạo ra bằng cách thay thế hoặc thanh lọc một số nguyên liệu đầu vào.

 

Năng suất xanh: Các bước, Nhiệm vụ và Công cụ

 

CÁC BƯỚC NHIỆM VỤ CÔNG CỤ
BƯỚC I:
BẮT ĐẦU
– Thành lập một nhóm GP
– Đi qua khảo sát và thu thập thông tin

– Suy nghĩ
– Phân tích thuộc tính
– Phân tích nhu cầu
– Ma trận phân công trách nhiệm (RAM
– Danh sách kiểm tra, biểu đồ kiểm đếm
– Lưu đồ và sơ đồ quy trình
– Cân bằng vật liệu
– Đo điểm chuẩn

BƯỚC II:
LẬP KẾ HOẠCH
– Xác định các vấn đề và nguyên nhân
– Đặt mục tiêu và chỉ tiêu
– Suy nghĩ
– Phân tích nhân quả
– Phân tích đường dẫn quan trọng
– Lập bản đồ sinh thái
– Biểu đồ Gantt
– Phân tích trường lực
BƯỚC III:
HÌNH THÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC LỰA CHỌN GP
– Tạo các tùy chọn GP
– Sàng lọc và đánh giá các lựa chọn GP
– Chuẩn bị kế hoạch thực hiện
– Suy nghĩ
– Phân tích lợi ích chi phí
– Lập bản đồ sinh thái
– Phân tích thất bại và hiệu quả
– Biểu đồ Pareto
– Kỹ thuật Đánh giá Chương trình Đánh giá (PERT)
BƯỚC IV:
THỰC HIỆN CÁC LỰA CHỌN GP
– Triển khai các tùy chọn đã chọn
– Đào tạo, nâng cao nhận thức và phát triển năng lực

– Phân tích nhu cầu đào tạo
– Họp nhóm
– Ma trận phân công trách nhiệm (RAM)
– Phân tích đường dẫn quan trọng
– Biểu đồ Gantt
– Sơ đồ mạng nhện

BƯỚC V:
THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ
– Theo dõi và đánh giá kết quả
– Xem lại việc quản lý
– Phân tích hiệu quả giải pháp
– Lập bản đồ sinh thái
– Chế độ thất bại và hiệu ứng và phân tích
– Biểu đồ (kiểm soát, kiểm đếm, v.v.) / sơ đồ mạng nhện
BƯỚC VI:
ĐÀO TẠO GP
– Kết hợp các thay đổi
– Xác định các khu vực vấn đề mới/bổ sung để cải tiến liên tục
– Các công cụ được lặp lại ở đây, vì các hoạt động được lặp lại các bước trước đó

 

Ngày cập nhật:

Bài viết liên quan