0976.389.199
Biểu đồ Gantt - Grantt Diagram

Biểu đồ Gantt - Grantt Diagram

Biểu đồ Gantt - Grantt Diagram

Lợi ích

Biểu đồ Gantt cho biết nhiệm vụ cụ thể từng hoạt động, thứ tự thực hiện các hoạt động, khoảng thời gian thực hiện từng hoạt động, thời điểm bắt đầu và kết thúc từng hoạt động.

- Giúp nhận biết tổng thời gian cần thiết để thực hiện dự án.

- Biểu đồ Gantt cho thấy một trạng thái động của tiến trình dự án: khi sử dụng có thể thêm các ký hiệu để mô tả một số trạng thái cần kiểm tra, giám sát tiến trình dự án.

 

Biểu đồ Gantt là kỹ thuật quản trị tiến trình và thời hạn các hoạt động (công việc, tác vụ) của dự án trên trục tọa độ hai chiều: trục hoành biểu diễn thời gian thực hiện hoạt động, trục tung biểu diễn trình tự tiến hành các hoạt động.

 

Biểu đồ Gantt là một công cụ quản trị tiến trình hoạt động có hiệu quả, đơn giản và phổ biến trong quản trị dự án, kế hoạch phát triển sản phẩm… Phương pháp này xuất hiện từ năm 1917 mang tên nhà hoá học Henry L. Gantt (Mỹ). Ông là người đã phát minh ra phương pháp này khi đang thực hiện quản trị một dự án nghiên cứu và triển khai cho ngành công nghiệp hoá học.

 

Lợi ích

Biểu đồ Gantt cho biết nhiệm vụ cụ thể từng hoạt động, thứ tự thực hiện các hoạt động, khoảng thời gian thực hiện từng hoạt động, thời điểm bắt đầu và kết thúc từng hoạt động.

- Giúp nhận biết tổng thời gian cần thiết để thực hiện dự án.

- Biểu đồ Gantt cho thấy một trạng thái động của tiến trình dự án: khi sử dụng có thể thêm các ký hiệu để mô tả một số trạng thái cần kiểm tra, giám sát tiến trình dự án.

 

Áp dụng

Bước 1: Phân tích các hoạt động của dự án một cách chi tiết.

Bước 2: Sắp xếp trình tự thực hiện các hoạt động một cách hợp lý.

Bước 3: Xác định khoảng thời gian thực hiện từng hoạt động một cách thích hợp.

Bước 4: Quyết định thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc từng hoạt động. Các hoạt động có thể thực hiện đồng thời, song song với nhau.

Bước 5: Xây dựng Bảng phân tích hoạt động (Bảng 1) được ký hiệu hoá nêu rõ nội dung, trình tự thực hiện từng hoạt động, thời gian thực hiện, thời điểm bắt đầu và kết thúc

của từng hoạt động.

Bước 6: Vẽ biểu đồ Gantt với các quy định sau đây:

- Trục hoành: Biểu diễn thời gian thực hiện hoạt động (tính bằng ngày, tuần, tháng, năm,…)

- Trục tung: Biểu diễn trình tự tiến hành các hoạt động (từ trên xuống hoặc từ dưới lên).

- Khoảng thời gian thực hiện hoạt động: biểu diễn bằng đoạn thẳng liền nét

- Thời điểm bắt đầu và kết thúc hoạt động: được ký hiệu bằng mũi tên (→, ←), hoặc ngoặc đơn ( ), hoặc ngoặc vuông [ ],…