0976.389.199
Biểu tượng đồ họa liên quan đến thiết bị y tế

Biểu tượng đồ họa liên quan đến thiết bị y tế

Tất cả các thành viên trong chuỗi cung ứng đều phải hiểu chính xác thông tin gắn trên thiết bị y tế, bất kể ngôn ngữ của họ là gì. Do đó, các nhà sản xuất dựa trên một tập hợp các ký hiệu đồ họa đã được thống nhất quốc tế. Tiêu chuẩn xác định các ký hiệu này vừa được cập nhật.

Được thông qua trên toàn thế giới, ISO 15223-1, Thiết bị y tế - Ký hiệu để sử dụng cùng với thông tin do nhà sản xuất cung cấp - Phần 1: Yêu cầu chung, áp dụng cho các ký hiệu được sử dụng trên nhiều loại thiết bị y tế, cả trên bao bì so với thông tin kèm theo. Tiêu chuẩn này vừa được sửa đổi để cải thiện các định nghĩa và mô tả cũng như bao gồm các ký hiệu mới để phù hợp với các yêu cầu quy định khác nhau.

Tiêu chuẩn này dành cho các nhà sản xuất thiết bị y tế tiếp thị sản phẩm của họ ở các quốc gia khác nhằm đảm bảo tính nhất quán của thông tin được cung cấp và loại bỏ bất kỳ sự mơ hồ nào về cách đại diện của họ. Nó cũng có thể tỏ ra hữu ích cho người tiêu dùng sử dụng các thiết bị này vì nó tạo điều kiện cho họ hiểu biết và do đó cho phép họ đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

ISO 15223-1 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO / TC 210, Quản lý chất lượng và các khía cạnh chung liên quan của trang thiết bị y tế, ban thư ký do ANSI, thành viên của ISO tại Hoa Kỳ, nắm giữ. Nó có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia của bạn hoặc từ ISO Store.

Bài viết liên quan