Blockchain

Blockchain có hứa hẹn to lớn khi nói đến cách mạng hóa các giao dịch tài chính, đồng thời cải thiện nhiều thứ, từ bao gồm tài chính đến hiệu quả trong chính phủ, y tế và tất cả các lĩnh vực kinh doanh.
Ủy ban kỹ thuật ISO ISO / TC 307, Chuỗi khối và công nghệ sổ cái phân tán, phát triển các tiêu chuẩn cho blockchain sẽ giúp công nghệ này phát triển an toàn và mạnh mẽ, đặc biệt là trong các lĩnh vực kiến trúc tham chiếu, phân loại học và bản thể học. Hiện tại, tài chính cung cấp các trường hợp sử dụng mạnh nhất cho công nghệ trong các ứng dụng như bảo mật và quyền riêng tư, quản lý danh tính và hợp đồng thông minh.
 

Bình luận

! Nhập đánh giá không được để trống

! Họ và tên không được để trống

! Số điện thoại không được để trống

0976.389.199
scrollTop
https://zalo.me/0976389199
0976.389.199 Gọi chuyên gia Zalo