0976.389.199
Các giấy phép môi trường cần thực hiện khi áp dụng ISO 14001

Các giấy phép môi trường cần thực hiện khi áp dụng ISO 14001

Các giấy phép môi trường cần thực hiện khi áp dụng ISO 14001 là nội dung mà mỗi doanh nghiệp khi muốn áp dụng ISO 14001 cần nắm rõ. ISOCERT liệt kê các thủ tục giấy phép cụ thể ở bài viết này.

giấy phép môi trường cần thực hiện khi áp dụng iso 14001

Pháp luật về môi trường rất đa dạng, tổ chức chứng nhận ISOCERT xin trình bày gắn gọn về những thủ tục, giấy phép môi trường bắt buộc theo luật định.

Các thủ tục, giấy phép môi trường cần thực hiện

1. Báo các đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cấp Bộ TNMT phê duyệt

- Tổ chức cần thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án ( K2 , Đ19, luật BVMT)

- Quy định tại phụ lục III, Nghị định 18/2015/NĐ-CP

2. Báo các đánh giá tác động môi trường ( ĐTM) cấp UBND tỉnh/thành phố phê duyệt

- Thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án (K2, Đ19, luật BVMT)

- Quy định tại phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP

3. Kế hoạch bảo vệ môi trường

- Thực hiện trước khi triển khai dự án (DD31, Luật BVMT

-  Quy mô nhỏ, được quy định tại phụ lục IV nghị định 18/2015/NĐ- CP và tại phụ lục 5.1 thông tư 27/2015/TT-BTNMT

4. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Thực hiện khi tổ chức đã có hoạt động sản xuất, dịch vụ

- Quy mô của tổ chức được quy định tại phụ lục II. Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Hiện tại thông tư hướng dẫn thực hiện hai hồ sơ này đã hết hiệu lức, nên các đơn vị chưa có giấy xác nhận của hai hồ sơ này tạm thời chờ bộ bàn hành hướng dẫn thực hiện.

5. Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường GĐ vận hành

- Thực hiện trong giai đoạn vận hành

- Xác định tại cột 4 của phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ-CP

6. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

- Nước thải sinh hoạt: các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô từ 5m3/ngày. đêm

- Nước thải chứa hóa chất độc hại, chất phóng x

- Nước thải nuôi thủy sản quy mô 10.000 m3/ngày.đêm

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT

7. Giấy phép khai thác nước mặt

- Mục đích sản xuất kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp quy mô từ 100m3/ngày đêm

- Mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản quy mô từ 0,1 m3/giây

- Mục đích phát điện với công xuất lắp máy 50KV

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT

8. Giấy phép khai thác nước dưới đất 

- Mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ quy mô 10 m3/ngày.đêm

Thông tư 27/2014/TT- BTNMT

9. Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

- Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại định kỳ hàng năm từ 600 kg/năm

Thông tư 27/2014/TT -BTNMT

10. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 

- Định kỳ 3 tháng /lần, 6 tháng/lần phụ thuộc vào hồ sơ môi trường được duyệt

Tin tức liên quan