0976.389.199
Chỉ số hoạt động chính (KPI)

Chỉ số hoạt động chính (KPI)

Chỉ số hoạt động chính (KPI)

Một số đặc điểm của KPI:

1. Là các chỉ số đánh giá phi tài chính.

2. Được đánh giá thường xuyên (vì là chỉ số hiện tại hoặc tương lai).

3. Theo định hướng của giám đốc điều hành và đội ngũ quản trị cấp cao.

4. Đòi hỏi nhân viên phải hiểu chỉ số và có các hành động khắc phục nếu không đạt được mục tiêu.

5. Gắn trách nhiệm cho từng cá nhân hoặc từng nhóm.

6. Có tác động, ảnh hưởng đến nhiều các yếu tố thành công trọng yếu (Critical Success Factor - CSF) và nhiều hơn một triển vọng của BSC.

7. Tác động tích cực đến tất cả các chỉ số đo lường hiệu suất khác.

 

  Bình luận