0976.389.199
Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao (CNC) đến năm 2030

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao (CNC) đến năm 2030

CNC là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) hiện đại; tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; có vai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ hiện có [Theo Luật CNC 2008]. Vì vậy, Việc phát triển và ứng dụng CNC ở mỗi nước đều chiếm vị trí quan trọng. Ngày 27 tháng 01 năm 2021 Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 130/QĐ-TTg ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (Chương trình).

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là nghiên cứu, làm chủ, phát triển  CNC , ứng dụng hiệu quả CNC  phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) , đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ; hình thành, phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng CNC  và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này. 

Mục tiêu cụ thể 

Phát triển và làm chủ được 20 CNC  

 Phát triển và làm chủ được 20 CNC  đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm CNC, cung ứng dịch vụ CNC của doanh nghiệp.

Gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm CNC  đạt khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu 

Gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm CNC  đạt khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu trong công nghiệp chế biến chế tạo, tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC  trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao.

Xây dựng và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp CNC

 Xây dựng và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNC, cung ứng dịch vụ CNC; 

Xây dựng và phát triển khoảng 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC  

Xây dựng và phát triển khoảng 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC  có sự hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên phạm vi cả nước.

 

http://www.moit.gov.vn/documents/2102328/0/CnC3.jpg/3d15c8a9-208f-47f4-8c56-09cf5c5e5fef?t=1612411097794


03 Chương trình thành phần

Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển CNC, phát triển sản phẩm và dịch vụ CNC  

Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển CNC, phát triển sản phẩm và dịch vụ CNC  do Bộ KH&CN chủ trì với các nội dung: Nghiên cứu, làm chủ, phát triển các CNC thuộc 04 lĩnh vực công nghệ ưu tiên (công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và công nghệ vật liệu mới);  ứng dụng CNC  trong các lĩnh vực KTXH, an ninh quốc phòng, sản xuất sản phẩm và cung ứng các dịch vụ CNC  (xây dựng và triển khai các dự án ứng dụng CNC; hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN triển khai các dự án ứng dụng CNC).

Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp CNC

 Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp CNC  do Bộ Công Thương chủ trì với các nội dung: Nghiên cứu, làm chủ, phát triển các CNC  trong lĩnh vực công nghiệp;  ứng dụng CNC  trong lĩnh vực công nghiệp (xây dựng và triển khai các dự án ứng dụng CNC  vào lĩnh vực công nghiệp; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN triển khai các dự án ứng dụng CNC  trong công nghiệp); xây dựng và phát triển công nghiệp CNC (xây dựng, phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm CNC, cung ứng dịch vụ CNC  tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường logistics, kinh tế số và phát triển thương mại điện tử trên cơ sở triển khai đồng bộ với các Chương trình khác; phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển công nghiệp CNC  trên cơ sở lồng ghép với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; khuyến khích, hỗ trợ một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong các ngành kinh tế trọng điểm của đất nước nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư).

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC  

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng  CNC  do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì với các nội dung: Nghiên cứu, làm chủ, phát triển các CNC  trong lĩnh vực nông nghiệp;  ứng dụng CNC trong lĩnh vực nông nghiệp (xây dựng và triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng CNC vào lĩnh vực nông nghiệp; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng CNC); xây dựng và phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC  ( xây dựng, phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp, cung ứng dịch vụ CNC; hỗ trợ ứng dụng CNC để phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC, phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng CNC, hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; phối hợp, hỗ trợ địa phương trong việc ứng dụng CNC vào vận hành, hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò hạt nhân về công nghệ của các khu nông nghiệp ứng dụng CNC).

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

Hoàn thiện thể chế 

Rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và phát triển CNC; ứng dụng hiệu quả CNC  phục vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường; sản xuất sản phẩm, dịch vụ, hình thành doanh nghiệp và phát triển một số ngành công nghiệp CNC, nông nghiệp ứng dụng CNC.

Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ 

Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ sử dụng kết quả nghiên cứu, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và tổ chức KH&CN, trong đó nêu rõ việc hỗ trợ kinh phí cho các dự án nghiên cứu CNC; cho hoạt động chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư máy móc thiết bị, sản phẩm mẫu, bản vẽ thiết kế, phần mềm, đào tạo, thuê chuyên gia tư vấn, sáng chế, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, kiểm định kết quả đối với các dự án hợp tác nghiên cứu CNC giữa các doanh nghiệp và tổ chức KH&CN, cho việc thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm CNC được khuyến khích phát triển; và cho các hoạt động ứng dụng kết quả của các dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và ứng dụng CNC.

 Hỗ trợ và tạo điều kiện cho ứng dụng, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ CNC   

Hỗ trợ đầu tư trực tiếp các dự án ứng dụng, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ CNC  được ưu tiên đầu tư và khuyến khích phát triển; tập trung hỗ trợ triển khai các hoạt động, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, mở rộng số lượng các chuyên gia, đơn vị tư vấn trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNC.

 Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về CNC

Tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ nghiên cứu, ứng dụng và phát triển CNC, đặc biệt là với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức nước ngoài có trình độ KH&CN tiên tiến , với các nội dung: Tham gia tổ chức và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học song phương và đa phương; thúc đẩy việc hợp tác, phát triển các cơ sở, trung tâm nghiên cứu CNC; các dự án hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khai thác các sáng chế, quyền sở hữu công nghiệp giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài về CNC; trao đổi chuyên gia, người làm công tác nghiên cứu của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp CNC  nước ngoài; tham gia các hội, hiệp hội quốc tế và tổ chức khác về CNC; mời các chuyên gia CNC  nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đến Việt Nam tham gia tư vấn, nghiên cứu, giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác động của CNC  

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức xã hội, tổ chức, doanh nghiệp về các kết quả, thành tựu nghiên cứu, ứng dụng CNC  trong phát triển KTXH , bảo đảm an ninh, quốc phòng; giới thiệu phổ biến kiến thức khoa học, CNC  tại các cơ sở giáo dục đào tạo; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về CNC  với sự tham dự của các bộ, ngành, cơ quan và các chuyên gia,các nhà khoa học, sinh viên trong và ngoài nước.

Các công nghệ được lựa chọn nằm trong khuôn khổ Chương trình thuộc Danh mục CNC  được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm CNC  được khuyến khích phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Chương trình được đặt dưới sự chỉ đạo và điều phối của Ban chỉ đạo các Chương trình KH&CN quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Ban chủ nhiệm của các chương trình thành phần do Bộ trưởng các bộ liên quan quyết định thành lập, giúp tư vấn triển khai các hoạt động của chương trình thành phần.

Bộ KH&CN là đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình; phối hợp thực hiện các chương trình thành phần thuộc Chương trình; tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình; định kỳ hằng năm tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung liên quan.

Hy vọng Chương trình thực hiện sẽ tạo thêm nhiều  sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp Việt Nam./.

Văn Văn

Tin tức liên quan