0976.389.199
Chuyển đổi OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2018

Chuyển đổi OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2018

Chuyển đổi OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2018

Lợi ích đạt được sau khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Hiểu sự khác biệt chính giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001:2018
  • Xác định những gì cần được sửa đổi trong hệ thống quản lý OH&S hiện tại của bạn
  • Tìm hiểu về việc chuyển đổi của bạn với ISOCERT

Tổng quan khóa đào tạo

Chuyển đổi chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp từ OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2018

Bạn đã quen thuộc với OHSAS 18001: 2007 và muốn tìm hiểu về ISO 45001? Khóa học này giới thiệu cho bạn cấu trúc cấp cao mới của ISO cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý và khám phá sự khác biệt giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001:2018. Bằng cách tham dự khóa học này, bạn sẽ có thể xác định những lỗ hổng và khoảng trống tồn tại trong Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) hiện tại của mình, từ đó bắt đầu lập kế hoạch chuyển đổi chứng nhận của bạn sang tiêu chuẩn mới.


Đối tượng khóa học này hướng tới?

Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì, giám sát hoặc đánh giá quá trình chuyển đổi ISO 45001

Điều kiện tiên quyết:

Bạn nên nắm rõ các yêu cầu của OHSAS 18001:2007 và sẽ tăng hiệu quả học nếu bạn đọc Tiêu chuẩn ISO 45001 trước khi tham gia với chúng tôi.


Những gì bạn sẽ học được trong khóa đào tạo này?

Bạn sẽ tìm hiểu về:

  • Phụ lục SL Phụ lục 2 và khuôn khổ cho cấu trúc ISO cấp cao mới
  • Các yêu cầu mới cụ thể liên quan đến Bối cảnh, Lãnh đạo, Lập kế hoạch, Hỗ trợ và Vận hành
  • Các thuật ngữ và định nghĩa mới và sửa đổi áp dụng cho ISO 45001:2018
  • Sự khác biệt chính đối với các yêu cầu từ OHSAS 18001:2007

Liên hệ đặt lịch đào tạo