Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001

 • Dịch vụ bao gồm:

    Đào tạo nhận thức chung về yêu cầu tiêu chuẩn

    Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

    Chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ

ISOCERT cam kết:

icon  Thực hiện trên toàn quốc

icon  Tư vấn miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

icon  Hài Hòa - Chuẩn Mực - Tiết Kiệm


Đăng ký

Nhận báo giá

Chi phí đánh giá cấp giấy chứng nhận


Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001:2015: Tự tin hơn về sản phẩm, cải thiện quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ với chi phí thấp hơn.

Bạn có muốn chuyển đổi hoạt động riêng lẻ trong công ty thành hệ thống các quá trình? Bạn có muốn sản phẩm/dịch vụ cuối cùng của bạn có chất lượng ổn định và mức chi phí sản xuất thấp hơn? Bạn có nghĩ rằng sản phẩm/dịch vụ của bạn sẽ có chất lượng cao hơn? Tất cả đều có thể.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp cải thiện các yếu điểm trong hệ thống quản lý, giúp bạn đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ và đảm bảo tỷ lệ phế phẩm ít hơn ở cuối quá trình của bạn.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp bạn kiểm soát được việc đảm bảo chất lượng. Hoạt động kiểm tra giám sát định kỳ của Tổ chức chứng nhận ISOCERT giúp cho hệ thống của bạn được kiểm soát tối đa. Khi ISOCERT chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của bạn, nghĩa là công ty của bạn đã chứng minh với khách hàng về tính đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp cho khách hàng; điều đó giúp bạn có thể đáp ứng tốt hơn sự mong đợi của khách hàng, kể cả những mong đợi tiềm ẩn mà khách hàng chưa chia sẻ với bạn. Bất kể bạn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

ISO 9001 là gì? 

ISO 9001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp. Nó áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức cung cấp, và quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng. 

Bộ tiêu chuẩn 9000

ISO 9001 là một phần của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm 4 tiêu chuẩn:

 • ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu.

 • ISO 9000:2005 - Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng.

 • ISO 19011:2011 - Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý.

 • ISO 9004:2000 - Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến.

Nội dung của ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có bố cục chia thành 10 phần. Các yêu cầu của ISO 9001:2015 được nêu trong 7 Điều khoản, từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10. Chi tiết như sau:

1. Phạm vi

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Bối cảnh của tổ chức

- Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của nó

- Hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

- Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

- Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống

5. Sự lãnh đạo

- Sự lãnh đạo và cam kết

- Chính sách

- Vai trò tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn

6. Hoạch định

- Các hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội

- Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt mục tiêu

- Hoạch định sự thay đổi

7. Hỗ trợ

- Nguồn lực

- Năng lực

- Nhận thức

- Trao đổi thông tin

- Thông tin dạng văn bản

8. Vận hành

- Hoạch định và kiểm soát vận hành

- Các yêu cầu cho sản phẩm và dịch vụ

- Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ

- Kiểm soát các quá trình cung cấp, sản phẩm và dịch vụ bên ngoài

- Sản xuất và cung cấp dịch vụ

- Thông qua sản phẩm và dịch vụ

- Kiểm soát đầu ra không phù hợp

9. Đánh giá hoạt động

- Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

- Đánh giá nội bộ

- Xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến

- Tổng quan

- Sự không phù hợp và hành động khắc phục

- Cải tiến liên tục

PCDA phân bổ theo các điểu khoản ISO 9001:2015 như thế nào?

 

 

 

Trong bối cảnh của một hệ thống quản lý chất lượng, phương pháp khoa học của PDCA có thể được minh họa như sau.

1. PLAN (lập kế hoạch cho các quy trình này sẽ đạt được các mục tiêu)

2. DO (thực hiện kế hoạch, làm theo kế hoạch),

3. CHECK (đánh giá kiểm tra xác định mức độ đạt được mục tiêu của kế hoạch đã thực hiện),

4. ACT (hành động khắc phục để thực hiện cải tiến kế hoạch để cải thiện hiệu suất như mong muốn). Nếu hiệu suất cần được cải thiện thì cần phải có hành động khắc phục để cải thiện hệ thống.  Nếu hiệu suất là chấp nhận được thì kế hoạch là tốt. Thực hiện theo kế hoạch.

Những nhân viên tham gia vào Hệ thống Quản lý chất lượng nội bộ của doanh nghiệp hoặc các đối tượng phải đánh giá các nhà cung ứng.

1. Hiểu được những nội dung chính của tiêu chuẩn;

2. Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuân bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn;

3. Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng so với yêu cầu tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đề ra;

4. Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá chất lượng nội bộ.

102 đánh giá

Bình luận
ajax-loader