0976.389.199

Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CIENCO4
Địa chỉ:
<p>Số 63, đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam</p>
Mã số chứng chỉ:
9199293400151
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
Phạm vi chứng nhận:
1. Tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công các công trình: Giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thuỷ lợi, cấp thoát nước, dân dụng và công nghiệp; 2. Thí nghiệm vật liệu xây dựng; 3. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
Tình trạng:
Hết hiệu lực
Certification Information
Company name:
CIENCO4 CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
Address:
<p>63 Nguyen Canh Hoan Street, Quan Bau Ward, Vinh City, Nghe An Province, Vietnam</p>
Certification Code:
9199293400151
Standard:
ISO 9001:2015
Field of certification:
1. Design consultancy, design, design verification, supervision of construction works: Transportation, Technical Infrastructure, Irrigation, Water supply and drainage, Civil and Industrial; 2. Construction materials testing; 3. Quality inspection of const
Status:
Not valid