0976.389.199
ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 14001:2015

ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 14001:2015

ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 14001:2015

Các giá trị mà doanh nghiệp đạt được khi áp dụng hệ thống ISO 14001:2015

Nâng cao uy tín và hình ảnh Công ty với khách hàng.
Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường.
Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan QLMT và cộng đồng xã hội.
Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào, mức sử dụng năng lượng, nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.
  Bình luận

Dịch vụ liên quan