0976.389.199
ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 45001:2018

ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 45001:2018

ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 45001:2018

Các giá trị mà doanh nghiệp đạt được khi áp dụng hệ thống ISO 45001:2018

Gia tăng sự bền vững của tổ chức thông qua việc phòng ngừa rủi ro chủ động, sự đối mới và cải tiến thường xuyên.
Tăng cường sự tuân thủ luật pháp và quy định, đồng thời giảm thiểu thua lỗ trong kinh doanh, giảm các chi phí về tai nạn, vận hành gián đoạn, chi phí đóng bảo hiểm, giảm sự vắng mặt và điều động nhân sự.
Thể hiện trách nhiệm thương hiệu bằng việc cam kết mang đến công việc an toàn, lành mạnh, bền vững.
  Bình luận

Dịch vụ liên quan