0976.389.199
Dịch Vụ Phân Loại - Công Bố Đủ Điều Kiện Sản Xuất Trang Thiết Bị Y Tế

Dịch Vụ Phân Loại - Công Bố Đủ Điều Kiện Sản Xuất Trang Thiết Bị Y Tế

Dịch Vụ Phân Loại - Công Bố Đủ Điều Kiện Sản Xuất Trang Thiết Bị Y Tế

“Trang thiết bị y tế” một khái niệm theo nghị định số 36/2016/NĐ-CP và được sửa đổi cũng như bổ sung tại nghị định số 169/2018/NĐ-CP được quy định cụ thể, chi tiết là những thiết bị, các dụng cụ, vật liệu, vật tư để cấy ghép, các loại thuốc thử cũng như chất hiệu chuẩn in vitro, các phần mềm,... để đáp ứng cho những yêu cầu cụ thể như:

 

  Bình luận