0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Bê tông nhựa, bột khoáng, nhựa đường

Dịch vụ thử nghiệm Bê tông nhựa, bột khoáng, nhựa đường

Dịch vụ thử nghiệm Bê tông nhựa, bột khoáng, nhựa đường

 

Thử nghiệm Bê tông nhựa, bột khoáng, nhựa đường

 

Phương pháp thử

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm khối lượng thể tích, thử khối lượng riêng, thử độ bền marshall, thử độ dẻo marshall, thử hàm lượng nhựa, thử thành phần hạt, thử độ rỗng, thử độ kim lún, thử nhiệt độ hóa mềm, thử độ giãn dài, thử độ bám dính, thử lượng tổn thất sau khi sấy, thử độ hòa tan trong trichloroethylene…

  1. TCVN, ASTM, AASHTO