0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Bột trét tường, keo dán gạch, bột chà ron

Dịch vụ thử nghiệm Bột trét tường, keo dán gạch, bột chà ron

Dịch vụ thử nghiệm Bột trét tường, keo dán gạch, bột chà ron

Dịch vụ thử nghiệm Bột trét tường, keo dán gạch, bột chà ron

 

Dịch vụ thử nghiệm Bột trét tường, keo dán gạch, bột chà ron

Phương pháp thử

Bột trét tường, keo dán gạch, bột chà ron

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm độ lưu động, thử thời gian đông kết, thử độ mịn, thử khối lượng thể tích xốp, thử độ bền nước, thử cường độ bám dính, thử cường độ nén, thử cường độ uốn, thử độ giữ nước, thử độ cứng bề mặt

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói bột trét tường theo QCVN 16 : 2019/ BXD

  1. TCVN, ISO