0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm dệt may

Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm dệt may

Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm dệt may

Thử nghiệm các sản phẩm dệt may

Phương pháp thử

Các sản phẩm dệt may

Chỉ tiêu hóa lý: thử thành phần sợi, thử độ nhỏ, thử độ bền màu dưới tác động giặt/ ma sát/ ánh sáng,...

Chỉ tiêu cơ: thử kéo băng vải, thử kéo đường may, thử xé

TCVN, ASTM, ISO