0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm đồ gỗ nội thất, thử ngoại thất

Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm đồ gỗ nội thất, thử ngoại thất

Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm đồ gỗ nội thất, thử ngoại thất

Thử nghiệm các sản phẩm đồ gỗ nội thất, thử ngoại thất

 

Thử nghiệm các sản phẩm đồ gỗ nội thất, thử ngoại thất

Phương pháp thử

Các sản phẩm đồ gỗ nội thất, thử ngoại thất...

Chỉ tiêu cơ lý: Thử an toàn sử dụng, thử tải tĩnh và tải mỏi cho các loại bàn ghế ngoài trời, trong nhà

EN, JIS...