0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Cột điện, cọc bê tông ly tâm

Dịch vụ thử nghiệm Cột điện, cọc bê tông ly tâm

Dịch vụ thử nghiệm Cột điện, cọc bê tông ly tâm

Dịch vụ thử nghiệm Cột điện, cọc bê tông ly tâm

 

Dịch vụ thử nghiệm Cột điện, cọc bê tông ly tâm

 

Phương pháp thử

Cột điện, cọc bê tông ly tâm

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm kích thước cơ bản - ngoại quan, thử uốn, thử cắt, thử uốn nén dọc trục, thử uốn mối hàn

  1. TCVN, JIS