0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Dầu biến thế

Dịch vụ thử nghiệm Dầu biến thế

Dịch vụ thử nghiệm Dầu biến thế

 

Thử nghiệm Dầu biến thế

 

Phương pháp thử

Dầu biến thế

Chỉ tiêu lý tính: thử nghiệm khối lượng riêng, thử tỷ trọng, thử nhiệt độ đông đặc, thử nhiệt độ chớp cháy cốc kín (PMCC), thử nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), thử độ nhớt động học, thử chỉ số độ nhớt, thử điện áp đánh thủng…

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm ăn mòn lá đồng ở 50 °C/ 3 giờ, thử màu ASTM, thử trị số axit và kiềm (chỉ thị màu), thử hàm lượng nước.

Hàm lượng kim loại: thử nghiệm hàm lượng Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Pb, Cd, Al, Si, Sn, Cr, Na, K, V, P, Ni, …

ASTM, TCVN