0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Dầu nhiên liệu đốt lò (FO)

Dịch vụ thử nghiệm Dầu nhiên liệu đốt lò (FO)

Dịch vụ thử nghiệm Dầu nhiên liệu đốt lò (FO)

 

Thử nghiệm Dầu nhiên liệu đốt lò (FO)

 

Phương pháp thử

Dầu nhiên liệu đốt lò (FO)

Chỉ tiêu lý tính: thử nghiệm khối lượng riêng, thử tỷ trọng, thử nhiệt độ đông đặc, thử nhiệt độ chớp cháy cốc kín (PMCC), thử nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), thử độ nhớt động học, thử nhiệt lượng tổng, thử nhiệt lượng (tính toán), …

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm ăn mòn lá đồng ở 50 °C/ 3 giờ, thử màu ASTM, thử trị số axit và kiềm (chỉ thị màu), thử hàm lượng nước, thử hàm lượng cặn cacbon (phương pháp Micro), thử hàm lượng tro, thử hàm lượng lưu huỳnh (phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X), thử hàm lượng nitơ (N), thử hàm lượng hydrô (H), thử cacbon (C)

Hàm lượng kim loại: thử nghiệm hàm lượng Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Pb, Cd, Al, Si, Sn, Cr, Na, K, V, P, Ni, …

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói nhiên liệu đốt lò (FO) theo TCVN 6239: 2005.

ASTM, TCVN