0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm đồ chơi trẻ em

Dịch vụ thử nghiệm đồ chơi trẻ em

Dịch vụ thử nghiệm đồ chơi trẻ em

Thử nghiệm đồ chơi trẻ em

Phương pháp thử

Đồ chơi trẻ em

Chỉ tiêu cơ lý và cháy: Thử mép sắc, thử đầu nhọn, thử chi tiết nhỏ, thử cháy

Chỉ tiêu hoá: thử thôi nhiễm một số nguyên tố từ vật liệu, thử hàm lượng formaldehyde, thử amine thơm

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói đồ chơi trẻ em theo QCVN 3 : 2009/ BKHCN

TCVN, EN, ASTM, CPSC, QCVN