0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Hóa chất hương liệu, thử phụ gia thực phẩm

Dịch vụ thử nghiệm Hóa chất hương liệu, thử phụ gia thực phẩm

Dịch vụ thử nghiệm Hóa chất hương liệu, thử phụ gia thực phẩm

 

Thử nghiệm Hóa chất hương liệu, thử phụ gia thực phẩm

 

Phương pháp thử

Hóa chất hương liệu, thử phụ gia thực phẩm:

Các chỉ tiêu hóa lý: pH, thử tỷ trọng, thử chỉ số khúc xạ, thử góc quay cực

Các chỉ tiêu định tính, tạp chất: Định tính các anion, thử cation, thử nguyên tố; thử giới hạn tạp chất: Cl-, thử SO42-, thử tro, thử tro sulfate, thử ẩm, thử chất dễ oxi hóa, thử chất dễ than hóa, thử magnesium và muối kiềm, thử kiềm và kiềm thổ; thử nghiệm các kim loại nặng: Cu, Zn, Pb, As, Cd, Hg, kim loại năng quy ra chì...

Thử nghiệm hàm lượng chính của hóa chất

QCVN, TCVN, FCC, USP, DĐVN, AOAC