0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Khí hóa lỏng (L.P.G)

Dịch vụ thử nghiệm Khí hóa lỏng (L.P.G)

Dịch vụ thử nghiệm Khí hóa lỏng (L.P.G)

 

Tên chỉ tiêu

 

Phương pháp thử

Khí hóa lỏng (L.P.G)

Chỉ tiêu lý tính: thử tỉ trọng, thử áp suất hơi ở 37,8 °C, thử độ bay hơi của LPG…

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm thành phần hydrocacbon, thử hàm lượng lưu huỳnh tổng, thử ăn mòn lá đồng ở 37,8 °C, 1 giờ, thử định tính H2S, thử cặn không bay hơi, thử nước tự do, …

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) theo QCVN 08: 2012/BKHCN

ASTM, TCVN