0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm khoáng sản

Dịch vụ thử nghiệm khoáng sản

Dịch vụ thử nghiệm khoáng sản

 

 

Thử nghiệm khoáng sản

 

Phương pháp thử

Khoáng sản: Thử nghiệm thành phần hóa nguyên liệu sản xuất gốm sứ, thử gạch và gạch chịu lửa, thử các loại quặng sắt, apatit, sa khoáng, đá vôi, dolomit ...

  1. ASTM, TCVN