0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm kim loại

Dịch vụ thử nghiệm kim loại

Dịch vụ thử nghiệm kim loại

 

 

Thử nghiệm kim loại

 

Phương pháp thử

Kim loại

Vàng, trang sức và hợp kim vàng:

  • Thử nghiệm tuổi vàng bằng phương pháp XRF (không phá hủy mẫu)
  • Thử nghiệm hàm lượng vàng bằng phương pháp plama ghép cặp cảm ứng (phá hủy mẫu)

Thành phần hóa các loại kim loại: Cu, Pb, Zn, Sn, Al

  1. TCVN, ISO, ASTM