0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm thử nghiệm Mũ bảo vệ cho người đi mô tô, xe máy

Dịch vụ thử nghiệm thử nghiệm Mũ bảo vệ cho người đi mô tô, xe máy

Dịch vụ thử nghiệm thử nghiệm Mũ bảo vệ cho người đi mô tô, xe máy

 

 

Thử nghiệm Mũ bảo vệ cho người đi mô tô, xe máy

 

Phương pháp thử

Mũ bảo vệ cho người đi mô tô, xe máy: thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu theo QCVN 02:2008/BKHCN

Mũ an toàn công nghiệp: kiểm tra khe hở, thử độ giảm chấn, thử độ bền đâm xuyên, thử độ bắt cháy, thử cách điện, thử độ cứng ép ngang

TCVN