0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Lớp phủ

Dịch vụ thử nghiệm Lớp phủ

Dịch vụ thử nghiệm Lớp phủ

 

 

Thử nghiệm Lớp phủ

 

Phương pháp thử

Lớp phủ: thử nghiệm chiều dày, thử độ bền bám dính, thử khả năng chống ăn mòn bằng phương pháp phun sương trong môi trường NSS, thử CASS

TCVN, ISO, ASTM, JIS