0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Máy điều hòa không khí không ống gió

Dịch vụ thử nghiệm Máy điều hòa không khí không ống gió

Dịch vụ thử nghiệm Máy điều hòa không khí không ống gió

Máy điều hòa không khí không ống gió: thử nghiệm năng suất lạnh, thử nghiệm năng suất sưởi

 

 

Dịch vụ thử nghiệm Máy điều hòa không khí không ống gió

 

Phương pháp thử

Máy điều hòa không khí không ống gió: thử nghiệm năng suất lạnh, thử nghiệm năng suất sưởi

TCVN, ISO