0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Máy thu hình, thiết bị văn phòng

Dịch vụ thử nghiệm Máy thu hình, thiết bị văn phòng

Dịch vụ thử nghiệm Máy thu hình, thiết bị văn phòng

Dịch vụ thử nghiệm Máy thu hình, thiết bị văn phòng

 

Dịch vụ thử nghiệm Máy thu hình, thiết bị văn phòng

 

Phương pháp thử

Máy thu hình, thiết bị văn phòng: thử nghiệm hiệu suất năng lượng - máy photocopy; hiệu suất năng lượng - máy in; hiệu suất năng lượng - màn hình máy tính; hiệu suất năng lượng - máy thu hình

TCVN, IEC