0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Mỡ bôi trơn

Dịch vụ thử nghiệm Mỡ bôi trơn

Dịch vụ thử nghiệm Mỡ bôi trơn

 

Thử nghiệm Mỡ bôi trơn

 

Phương pháp thử

Mỡ bôi trơn

Chỉ tiêu lý tính: thử nghiệm khối lượng riêng, thử tỷ trọng, thử độ chịu nhiệt, thử nhiệt độ nhỏ giọt, thử nhiệt độ đông đặc, thử nhiệt độ chớp cháy cốc kín (PMCC), thử nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), thử độ nhớt động học, thử nhiệt lượng tổng, thử nhiệt lượng (tính toán),…

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm hàm lượng bazơ tự do, thử hàm lượng axit tự do, thử hàm lượng nước, thử ăn mòn lá đồng ở 100 °C/ 24 giờ, thử hàm lượng xà phòng, thử dầu và chất không xà phòng hóa, thử hàm lượng chất không tan.

Hàm lượng kim loại: thử nghiệm hàm lượng Li, Na, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Pb, Cd, Al, Si, Sn, Cr, K, V, P, Ni, …

ASTM, TCVN