0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân

Dịch vụ thử nghiệm Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân

Dịch vụ thử nghiệm Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân

 

 

Thử nghiệm Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân

 

Phương pháp thử

Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân: thử nghiệm hàm lượng kim loại: Pb, As, Cd, Hg; thử nghiệm hợp chất parabens

  1. ACM, TCVN, SMEWW, ISO