0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Nhiên liệu ethanol biến tính và không biến tính, dung môi và các chất lỏng hữu cơ

Dịch vụ thử nghiệm Nhiên liệu ethanol biến tính và không biến tính, dung môi và các chất lỏng hữu cơ

Dịch vụ thử nghiệm Nhiên liệu ethanol biến tính và không biến tính, dung môi và các chất lỏng hữu cơ

 

 

Thử nghiệm Nhiên liệu ethanol biến tính và không biến tính, dung môi và các chất lỏng hữu cơ

 

Phương pháp thử

Nhiên liệu ethanol biến tính và không biến tính, dung môi và các chất lỏng hữu cơ

Chỉ tiêu lý tính: thử nghiệm khối lượng riêng, thử tỷ trọng, thử thành phần chưng cất ở áp suất khí quyển, …

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm hàm lượng ethanol, methanol, thử độ acid (qui về acid acetic), thử độ pH, thử hàm lượng lưu huỳnh (phổ huỳnh quang UV), thử hàm lượng nhựa thực tế, thử hàm lượng tổng clo vô cơ, thử hàm lượng tổng sunphat, thử hàm lượng nước, thử nước tự do và cặn bẩn trong nhiên liệu cất (ngoại quan)  …

Hàm lượng kim loại: thử nghiệm hàm lượng Fe, Cu, Pb, Mn…

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói SP ethanol theo QCVN 01 : 2009 / BKHCN; thử nghiệm trọn gói sản phẩm ethanol nhiên liệu không biến tính theo TCVN 10625: 2014; thử nghiệm trọn gói sản phẩm ethanol nhiên liệu biến tính theo TCVN 7716: 2011.

ASTM, TCVN